APRIL 2024

Solitairespel.com - Algemene Voorwaarden

Naleving van deze Algemene voorwaarden

Naleving van onze algemene voorwaarden

Geschreven door: Solitairea.com | Laatst bijgewerkt: 19 Juni 2023 | Fact check door: Elizabeth Miller

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2023

Deze Servicevoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, als individu of namens een entiteit ("u"), en Solitairea LTD ("Bedrijf", "wij", "ons", of "onze"), over uw toegang tot en gebruik van de website van Solitairea, samen met alle andere vormen van media, kanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die daarmee verband houden, eraan zijn gekoppeld of ermee zijn verbonden (gezamenlijk de "Site"). Door de Site te bezoeken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MOET U HET GEBRUIK VAN DE SITE ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden, bepalingen of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden door middel van verwijzing expliciet in deze Servicevoorwaarden opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. We stellen je op de hoogte van wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Servicevoorwaarden bij te werken. U doet afstand van elk recht op specifieke kennisgeving van elke wijziging. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van deze Servicevoorwaarden en voor het op de hoogte blijven van updates. Als u de Site blijft gebruiken na de datum van een herziene Servicevoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of ons zou verplichten ons in dat rechtsgebied of land te registreren. Dientengevolge doen degenen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit uit eigen beweging en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten voor zover deze van toepassing zijn.

Bescherming van eigendommen

Tenzij anders vermeld, is de Site ons eigendom. Alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of hebben een licentie van ons. Ze worden beschermd door auteurs- en handelsmerkwetten, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden en internationale verdragen.

De Inhoud en de Merken worden op de Site aangeboden in de staat waarin ze verkeren en uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Servicevoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, de Inhoud of de Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Zolang u in aanmerking komt voor het gebruik van de Site, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, Inhoud en Merken.

Bediening en onderhoud

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Servicevoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Servicevoorwaarden overtreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of deze uit te schakelen (voor zover dit technologisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, verwijderen van de Site of anderszins uitschakelen van alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, en (5) anderszins beheren van de Site op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en het goed functioneren van de Site te vergemakkelijken.

Gebruikersverklaringen

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u de juridische capaciteit bezit en instemt met de naleving van deze Servicevoorwaarden; (2) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u geen toegang krijgt tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, zoals een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving. Stel dat u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is. In dat geval behouden wij ons het recht voor om je account op te schorten of te beëindigen en om huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

Activiteiten die we verbieden

Je mag de Site niet betreden of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve wanneer deze expliciet door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Uw inzendingen en bijdragen

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de site ("inzendingen") die u verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij hebben de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. Wij hebben het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk rechtmatig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan jou. U doet op dit moment afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en garandeert dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is tegen ons voor enige vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van eigendomsrechten in uw inzendingen.

Wijzigingen van Solitairespel.com

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk gewenst moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om de Site of een deel ervan zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Site. Wij zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen op elk gewenst moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan jou. Je gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door jouw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken gedurende enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze Servicevoorwaarden verplicht ons tot het onderhouden en ondersteunen van de Site of tot het leveren van correcties, updates of releases in verband hiermee.

Beëindiging

Deze servicevoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. Zonder enige andere bepaling van deze servicevoorwaarden te beperken, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot en het gebruik van de site te ontzeggen (met inbegrip van het blokkeren van specifieke IP-adressen) aan een persoon om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van een vertegenwoordiging, garantie of overeenkomst in deze servicevoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving. We kunnen uw gebruik van of deelname aan de site beëindigen of door u geplaatste inhoud of informatie verwijderen op elk gewenst moment, zonder waarschuwing, naar eigen goeddunken.

Stel dat we je account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten. In dat geval is het verboden om je te registreren en een nieuwe account aan te maken onder jouw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als je namens de derde partij optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van je account, behouden we ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales, en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en uw gebruik van de Site vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Volledige overeenkomst

De Servicevoorwaarden, het Privacybeleid en alle andere juridische kennisgevingen die door ons op de Site worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Site. Stel dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank. In dat geval heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze voorwaarde of enige andere voorwaarde. Indien wij enig recht of enige bepaling onder deze Servicevoorwaarden niet doen gelden, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Neem contact op met Solitairespel.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Onze e-mail is: [email protected]

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE